پایگاه اطلاع رسانی مرکز طبع و نشر قرآن جمهوری اسلامی ایران مصحف جمهوری اسلامی، قرآن، قران کریم، ایران مصحف، طبع، نشر

مرکز طبع و نشر قرآن جمهوری اسلامی ایران
کتابخانه

■ گزیده ی مستندات ترجمه ی قرآنِ مرکز طبع و نشر قرآن کریم

شورای تحقیق مرکز طبع و نشر قرآن کریم جمهوری اسلامی ایران

■ سجده های تلاوت در قرآن کریم

گروهی از محققان مرکز طبع و نشر قرآن کریم

اطلاع رسانی