پایگاه اطلاع رسانی مرکز طبع و نشر قرآن جمهوری اسلامی ایران مصحف جمهوری اسلامی، قرآن، قران کریم، ایران مصحف، طبع، نشر، مصحف، quran

مرکز طبع و نشر قرآن جمهوری اسلامی ایران

بخش دهم: سایر موارد

بخش دهم: سایر موارد


ماده 22: اجزای مختلف در مصحف مانند: کادر، سرسوره، گل‌آیه و ... بایستی به گونه‌ای متناسب با شأن قرآن کریم انتخاب و طراحی شود.
تبصره: در صورت وجود تردید در مصادیق این مادّه، مرجع تشخیص، دارالکتابه «مرکز» است.
ماده 23: تداخل اجزای مختلف مصحف اعم از، متن، کادر، ترجمه، حواشی و ... با یکدیگر، مجاز نیست.
ماده 24: حرف «و» و حروف نفی و نهی نباید در انتهای سطر قرار گیرد. در مورد سایر حروف معانی نظیر «فی، عن، الی، علی و ...» و کلماتی که با هم خوانده می‌شوند، مانند «بنی‌اسرائیل» و «اهل‌بیت» و ...، ترجیحاً این مطلب رعایت شود.
ماده 25: کلماتی که با همزه وصل شروع می‌شوند و در میان جمله قرار دارند، ترجیحاً در ابتدای سطر قرار نگیرند؛ مانند: السموت، القیمه.
ماده 26: صفحات بايد يا به انتهاي آيه يا محل وقف ختم شود؛ يا به گونه‌اي باشد كه انتهاي صفحه به جمله ناقصِ مغيّر معنا ختم نشود؛ مانند: «لااِلهَ» ، «لاتَقرَبواالصَّلوه » و «وَ ما خَلَقناالسَّموتِ وَ الاَرضَ وَ ما بَينَهُما».
ماده 27: در مصاحفي كه آيات و عبارات آن تقطيع شده (اعم از این که قطعه، شامل یک سطر یا بیشتر از آن باشد)، علاوه بر رعايت ماده 26، انتهاي هر قطعه، نباید وقف قبیح باشد؛ البتّه رعایت این نکته در پایان آیات ضرورت ندارد.