پایگاه اطلاع رسانی مرکز طبع و نشر قرآن جمهوری اسلامی ایران مصحف جمهوری اسلامی، قرآن، قران کریم، ایران مصحف، طبع، نشر، مصحف، quran

مرکز طبع و نشر قرآن جمهوری اسلامی ایران

فصل سوم ـ سایر مقرّرات

فصل سوم ـ سایر مقرّرات


ماده 32: همه دستگاه‌های دولتی و مؤسّسات عمومی غیردولتی و مراکز وابسته و نیز تمامی مراکزی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی کشور استفاده می‌کنند و همچنین ناشران و مؤسّسات خصوصی و اشخاص حقیقی، برای کتابت، تهیّه، چاپ و نشر مصاحف، خواه برای توزیع و استفاده در داخل کشور و خواه برای ارسال به خارج از کشور، در چارچوب قوانین و مقرّرات عمومی کشور موظف به رعایت احکام این آیین‌نامه هستند.
ماده 33: ورود يا خروج مصاحف از كشور به میزان بيش از يكصد جلد توسّط همه دستگاه‌هاي دولتي و مؤسّسات عمومي غيردولتي و مراكز وابسته و نيز تمامي مراكزي كه از بودجه عمومي كشور استفاده مي‌كنند و ناشران و مؤسّسات خصوصي و اشخاص حقيقي، منوط به تأييد «مركز» است.
ماده 34: هشت پیوست الحاقی این آیین‌نامه، جزء لاینفک این آیین‌نامه محسوب می‌شوند.
ماده 35: هر گونه تفسیر، و تکمیل یا اصلاح موادّ این آیین‌نامه، صرفاً بر عهده «مرکز» است و همچنین اتّخاذ تصمیم در خصوص سایر موارد پیش‌بینی‌نشده در این آیین‌نامه، حسب مورد و وفق قوانین و مقرّرات عمومی کشور، از وظایف «مرکز» است.
ماده 36: این آیین‌نامه، مشتمل بر 36 ماده و 25 تبصره، در جلسه مورخ 24 تیر 91 شورای تحقیق مرکز به تصویب رسید.