پایگاه اطلاع رسانی مرکز طبع و نشر قرآن جمهوری اسلامی ایران مصحف جمهوری اسلامی، قرآن، قران کریم، ایران مصحف، طبع، نشر، مصحف، quran

مرکز طبع و نشر قرآن جمهوری اسلامی ایران

بخش سوم: مواضع و علایم وقف

بخش سوم: مواضع و علایم وقف


ماده 7: مواضع و علایم وقف باید بر اساس یکی از شیوه‌های معتبر در دانش وقف و ابتدا باشد. بدین منظور، شیوه‌‌‌های تأیید شده زیر به ترتیب اولویّت معرّفی می‌شوند:
1. شیوه ایرانی جدید
2. شیوه سجاوندی
3. شیوه مصری.
تبصره 1: چند نمونه‌ از مصاحفی که مواضع و علایم وقف آنها مطابق با شیوه‌های مذکور در این ماده است، در پیوست شماره یک این آیین‌نامه ذکر شده است.
تبصره 2: مبنای انتخاب مواضع و علایم وقف، ترجیحاً در انتهای مصحف ذکر شود.
تبصره 3: رعایت فاصله و تناسب اندازه علایم وقف با کلمات و سطرها ـ به نحوی که با کلمات قرآن کریم اشتباه نشود ـ الزامی است.