پایگاه اطلاع رسانی مرکز طبع و نشر قرآن جمهوری اسلامی ایران مصحف جمهوری اسلامی، قرآن، قران کریم، ایران مصحف، طبع، نشر، مصحف، quran

مرکز طبع و نشر قرآن جمهوری اسلامی ایران

بخش چهارم: تقسیمات

بخش چهارم: تقسیمات


ماده 8: تقسیم مصاحف، بر اساس شیوه رایج 30 جزء است. تقسیم کل قرآن به 60 حزب و هر حزب به 4 قسمت، یا تقسیم به 120 حزب و هر حزب به 2 قسمت بلامانع است. برای این منظور، شیوه‌های معتبر ذیل معرفی می‌شوند:
1. شیوه 120حزبی
2. شیوه 120حزبی و 240رُبعی
تبصره 1: جدول تقسیمات اجزاء و احزاب، مطابق با شیوه‌های مذکور در این ماده و برگرفته از بعضی مصاحف تأیید شده، در پیوست شماره 2 این آیین‌نامه ذکر شده است.
تبصره 2: قرار دادن علامت رکوع، مطابق با شیوه رایج در مصاحف، بلامانع است. مواضع رکوعات، ترجیحاً مطابق با نتایج تحقیقات «مرکز» (پیوست شماره 3 این آیین‌نامه) باشد.
ماده 9: در مصاحفی که به صورت چندبخشی چاپ می‌شوند ـ همانند مصاحفی که در مجالس ترحیم استفاده می‌شود ـ لازم است انتهای هر بخش ، انتهاي آيه باشد، و ابتدا و انتهاي هربخش،
از نظر معنا ناقص يا القاكننده معناي اشتباه نباشد (مانند: اَلا اِنَّهُم مِن اِفكِهِم لَيَقولون ( ) وَلَدَ الله) و ترجیحاً از ابتداي یک موضوع، آغاز و به انتهاي آن ختم شود.