پایگاه اطلاع رسانی مرکز طبع و نشر قرآن جمهوری اسلامی ایران مصحف جمهوری اسلامی، قرآن، قران کریم، ایران مصحف، طبع، نشر، مصحف، quran

مرکز طبع و نشر قرآن جمهوری اسلامی ایران

بخش هفتم: ملحقات

بخش هفتم: ملحقات


ماده 13: در ابتدای مصحف، فقط متن مربوط به دعای شروع قرائت ـ مطابق با پیوست شماره 5 این آیین‌نامه ـ قرار خواهد گرفت و درج هرگونه مطلب دیگری که به نظر ناشر لازم باشد، منوط به تأیید «مرکز» خواهد بود.
ماده 14: فهرست ترتیبی سوره‌ها در آخر صفحات مصحف قرار می‌گیرد.
تبصره 1: در مورد اسامی متعدّد سور، فقط درج اسامی مشهور ـ طبق جدول پیوست 6 ـ مجاز است؛ امّا در هر صورت، ذکر اسامی ردیف یک جدول پیوست 6 ، ـ به عنوان مشهورترین اسم ـ در کنار اسم درج‌شده در فهرست و در سرسوره، الزامی است.
تبصره 2: لازم است اسامی درجشده در صفحات، با اسامی درجشده در فهرست و سرسوره ترجمه یکسان باشد. البته حذف« الـ » در سرصفحه ترجمه، بلامانع است.
ماده 15: ذكر مكي يا مدني بودن سور در فهرست يا سرسوره‌ها، بلامانع است و بايستی بر اساس ليست مندرج در پيوست شماره 7 این آیین‌نامه، باشد.
ماده 16: درج هر مطلبی در حاشیه مصحف، غیر از موارد مذکور در آیین‌نامه، منوط به تأیید «مرکز» است.
تبصره: رعایت رسم‌المصحف در توضیحات مصحف، الزامی نیست.
ماده 17: درج مشخّصات مصحف شامل شیوه رسمو ضبط، علایم وقف و توضیحات مربوط در انتهای آن، الزامی است.
ماده 18: الحاق مطالبی همچون دعای ختم قرائت ـ ‌مطابق با پیوست شماره 8 این آیین‌نامه ـ قواعد تجویدی، کشف‌الآیات و کشف‌المطالب، پس از بررسی و تأیید صحّت و مناسبت آنها در «مرکز»، در انتهای مصحف مجاز است.
ماده 19: ذکر مواردی مانند خوب و بد (مربوط به استخاره) به طور کلی در مصاحف، ممنوع است.