پایگاه اطلاع رسانی مرکز طبع و نشر قرآن جمهوری اسلامی ایران مصحف جمهوری اسلامی، قرآن، قران کریم، ایران مصحف، طبع، نشر، مصحف، quran

مرکز طبع و نشر قرآن جمهوری اسلامی ایران

واحد تصحیح و بازبینی

 

1. مأموریت‌ها:

1.1. نظارت کامل بر کار چاپ قرآن در اشکال مختلف و برای مقاصد مختلف

1.2. اعمال تصحیحات بر روی مصاحف مرکز و کتب دیگر که به نوعی با مرکز مرتبط است.

 

2.  راهبردها:

2.1. بررسی سطر به سطر و اعراب به اعراب قرآن­ها و کتاب‌های انتشارات مرکز

2.2. انجام مقابله و تصحیح در مورد قرآن­ها و کتاب‌های ارجاعی از سایر ناشران

2.3. بررسی مجدّد و اعمال تصمیمات واحد تحقیق دربارة موارد لغوی، علامات، رموز و...

 

3. وظایف:

3.1. تدوین شیوه‌نامه و دستورالعمل‌های جدید مربوط به تصحیح مصحف و ادعیه و بازنگری و به روزرسانی شیوه‌نامه و دستورالعمل‌های موجود و ارائه جهت تصویب

در شورای تحقیق مرکز

3.2. برگزاری دوره‌های تربیت و آموزش مصححان مصحف شریف

3.3. بازبینی و تصحیح مصاحف، ادعیه، متون دینی و سایر کتب مرتبط (قبل از چاپ)

3.4. بازبینی و تصحیح مصاحف جهت صدور مجوز چاپ (حین چاپ)

3.5. بازبینی و تصحیح مصاحف جهت صدور مجوز نشر (پس از چاپ)

3.6. به روز رسانی بانک اطلاعاتی وضعیت مصححان مرکز

3.7. به روز رسانی بانک اطلاعاتی مصاحف مرکز و دیگر مصاحف و کارهای ارجاعی

3.8. ارزشیابی مستمر فعالیت مصححان و ارجاع کار بر همین اساس.